Konkurs „Kreatywna bombka choinkowa”

Konkurs „Kreatywna bombka choinkowa”

15 listopada 2022

Regulamin Konkursu

Kreatywna bombka choinkowa”

1. Organizator
Organizatorem Konkursu jest Lubartowski Ośrodek Kultury, ul. Rynek II, 21-100 Lubartów.

2. Cele konkursu

– ukazanie piękna Świąt Bożego Narodzenia oraz pielęgnowanie ich tradycji

– rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci

– rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywności

– promowanie aktywności twórczej dzieci

3. Kategorie wiekowe uczestników konkursu

1. Dzieci z Przedszkoli Miejskich i Przedszkoli Niepublicznych oraz dzieci z oddziałów zerowych znajdujących się w Szkołach Podstawowych Miasta Lubartów

2. Uczniowie klas I – III Szkół Podstawowych Miasta Lubartów

3. Uczniowie klas IV – VI Szkół Podstawowych Miasta Lubartów

4. Warunki uczestnictwa w konkursie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne wykonanie za pomocą dowolnej techniki i przy użyciu dowolnych materiałów – bombki, jako świątecznej ozdoby na choinkę. Jeden uczestnik może złożyć jedną pracę.

5. Kryteria oceny

Prace oceniać będzie Komisja powołana przez Organizatora, uwzględniając kategorie wiekowe, według następujących kryteriów:

ogólne wrażenie artystyczne,

opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów,

wkład pracy,

estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji,

walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki)

samodzielność wykonania.

6. Termin i miejsce dostarczenia prac

1. Uczestnicy składają wykonane prace w Lubartowskim Ośrodku Kultury, ul. Rynek II 1,
w nieprzekraczalnym terminie do
04 grudnia 2022 roku, do godz. 16:00.

2. Pracę należy opatrzyć metryczką i oświadczeniem (załącznik do Regulaminu) podpisanym przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Prace niepodpisane nie będą brały udziału
w Konkursie.

7. Nagrody

Organizator przewiduje nagrody ufundowane m.in. przez Miasto Lubartów, Lubartowski Ośrodek Kultury oraz Księgarnię Booksale.pl i dla zwycięzców wg kategorii wiekowych.

8. Wyniki konkursu

Ogłoszenie wyników nastąpi 06 grudnia 2022 za pośrednictwem strony www Organizatora. Termin wręczenia nagród zostanie podany w późniejszym czasie.

9. Postanowienia końcowe

Zgłoszenie się do konkursu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na publikację wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem, klasą/grupą, nazwą placówki zwycięzców. Konkurs przeznaczony jest dla placówek z terenu Miasta Lubartów.

logo

Lubartowski Ośrodek Kultury

Oficjalny serwis internetowy

Kontakt

Adres: Rynek II 1, 21 - 100 Lubartów
Telefon: 81 855 22 42
Telefon/Fax: 81 854 56 29
E-mail: [email protected]
NIP: 714 – 13 – 61 – 519
REGON: 000284977