Regulamin kina Lewart

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Kina LEWART

Lubartowskim Ośrodku Kultury

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Wstęp do Sali Kina jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.

2. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

3. Bilet ważny jest jedynie na wskazany na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.

4. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki został zakupiony.

5. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu.

6. Zakupiony bilet nie podlega zwrotowi.

7. Fotel na Sali Kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym miejscem na bilecie.

8. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście na Salę Kina osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie. W niektórych przypadkach zezwala się na uczestnictwo w seansie osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku pod warunkiem, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.

9. Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Lubartowski Ośrodek Kultury w Kinie kategorycznie zabrania się:

a) Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.). DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.

b) Korzystania z telefonów komórkowych podczas projekcji filmów.

c) Spożywania alkoholu, palenia papierosów i innych używek.

d) Głośnego zachowania zakłócającego oglądanie filmu lub utrudniającego uczestnictwo w imprezie.

10. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Kina.

11. Za rzeczy pozostawione na Sali Kina nie ponosimy odpowiedzialności.

12. Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie na Sali Kina porządku.

13. Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.

14. Seanse filmowe wyświetlane są dla minimum 5 widzów.

15. We wtorki kino jest nieczynne, chyba, że w repertuarze jest zawarta inna informacja.

16. Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze bez wcześniejszego informowania o tym na stronie internetowej i gablotach LOK.

17. Kino nie ponosi odpowiedzialności za błędne terminarze w innych mediach.

§ 2. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Informacje o seansach filmowych oraz zakupie biletów można uzyskać na naszej stronie internetowej https://loklubartow.pl/, pod numerem telefonu 81 855 22 42 lub osobiście w siedzibie LOK.

2. Zakupu biletów online na seanse filmowe-imprezy można dokonać za pośrednictwem strony internetowej https://loklubartow.pl/ nie później jednak niż 60 minut przed rozpoczęciem projekcji filmu – rozpoczęcia imprezy.

3. Kasa Kina czynna jest na 30 minut przed pierwszym zaplanowanym seansem aż do czasu rozpoczęcia ostatniego seansu – w danym dniu.

4. Kasa Kina jest zamykana 10 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.

5. Bilety grupowe są sprzedawane dla grup 20 osobowych i większych.

6. Wejścia na seans opiekunów grup zorganizowanych zależne są od liczby osób pozostających pod opieką jednego opiekuna:

a) Wiek przedszkolny; grupa 10 podopiecznych do 6-tego roku życia – 2 opiekunów.

b) Wiek wczesnoszkolny; grupa 10 podopiecznych do 10-tego roku życia – 1 opiekun.

c) Wiek szkolny i późno szkolny; grupa 15 podopiecznych od 10-tego do 18-tego roku życia – 1 opiekun,

d) Grupy zorganizowane pozaszkolne; grupa 15 podopiecznych 1 opiekun.

7. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, osobom uczącym się do 26 roku życia oraz emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji przy wejściu do sali kina lub przy kasie biletowej.

8. Legitymacje emeryta-rencisty (plus dokument ze zdjęciem) studenckie, uczniowskie, sprawdzone są wraz z biletami przy wejściu na salę lub przy kasie w momencie sprzedaży biletu.

9. Kasjer odmówi sprzedaży biletu wstępu w następujących, szczególnych przypadkach:

a) Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszych deklaracji repertuarowych, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do ich wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem Kontrahentów,

b) W przypadku, gdy Klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych Klientów.

c) Wystąpienia sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli Lubartowskiego Ośrodka Kultury.

10. Na projekcje filmów 2D / 3D w kinie LEWART obowiązują następujące ceny biletów:

Normalny 20

Ulgowy – 16 zł,

Bilet grupowy12

Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej – 10 zł

Lato z kinem / Ferie z kinem – 15 zł

 

Do biletów zakupionych w systemie Ekobilet usługodawca pobiera dodatkową opłatę w wysokości 1 zł od biletu.

Jednocześnie informujemy, że wyżej wymienione ceny biletów na projekcje filmów mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu lub w wyniku akcji promocyjnych kina.

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Na całym terenie Kina obowiązuje zakaz palenia i spożywania alkoholu.

2. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren Kina, chyba, że jest to pies opiekun osoby niepełnosprawnej posiadający odpowiednie uprawnienia.

3. Kwestie sporne związane z interpretacją niniejszego Regulaminu rozstrzyga wyłącznie Dyrekcja Lubartowskiego Ośrodka Kultury.