Statut

Statut Lubartowskiego Ośrodka Kultury

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/234/09
Rady Miasta Lubartów
z dnia 20 listopada 2009 roku
Statut Lubartowskiego Ośrodka Kultury

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Lubartowski Ośrodek Kultury zwany dalej LOK działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz.123 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami).
3. Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 26, poz. 234 z późniejszymi zmianami).
4. Niniejszego statutu.

§ 2

1. LOK jest samorządową instytucją kultury.
2. Organizatorem LOK jest Gmina Miasto Lubartów.

§ 3

LOK posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru kultury prowadzony przez organizatora w Urzędzie Miasta Lubartów.

§ 4

LOK używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem siedziby, numerem telefonu i NIP-em.

§ 5

1. Siedzibą Lubartowskiego Ośrodka Kultury, jest budynek przy ul. Lubelska 68 w Lubartowie.
2. Terenem działalności LOK jest Gmina Miasto Lubartów.

Rozdział II
Cel i zakres działalności

§ 6

Celem LOK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby kulturalne mieszkańców Lubartowa oraz upowszechnienie i promocję kultury lokalnej w mieście, kraju i za granicą.

 

§ 7

1. Do podstawowej statutowej działalności LOK należy:

1) edukacja kulturalna i wychowanie przesz sztukę ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
2) edukacja filmowa,
3) tworzenie, gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i upowszechnianie dóbr kultury, w tym dorobku kulturalnego miasta,
4) tworzenie warunków dla rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjno-ruchowej oraz zainteresowania sztuką, a także amatorskiego ruchu
artystycznego w tym rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego,
5) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców miasta Lubartów,
6) promocja kultury lokalnej,
7) prowadzenie działalności impresaryjnej i informacyjno – wydawniczej,
8) współpraca w zakresie rozwijania i zaspakajania potrzeb kulturalnych mieszkańców z innymi instytucjami kultury, organizacjami, stowarzyszeniami i twórcami kultury w mieście, w kraju i za granicą,
9) współpraca z mediami publicznymi i wydawnictwami,
10) prowadzenie działalności kinowej,
11) prowadzenie działalności instruktażowo – metodycznej dla pracowników instytucji kultury w zakresie zadań, o których mowa w pkt. 1-10.

2. Działalność określoną w ust 1, LOK realizuje poprzez:
1) organizowanie imprez, spektakli, koncertów, festiwali, przeglądów, konkursów, festynów itp. wraz z obsługą techniczną, w tym imprez zleconych przez organizatora,
2) organizowanie kursów tanecznych, fotograficznych, filmowych
i zajęć plastycznych,
3) prowadzenie amatorskich zespołów i grup artystycznych wywodzących się z lokalnego środowiska,
4) prowadzenie kół zainteresowań i innych form pracy,
5) organizowanie wystaw artystycznych, wernisaży i galerii obrazów,
6) organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji oraz zapewnienie innych form zagospodarowania czasu wolnego dla pozostałych grup wiekowych mieszkańców miasta,
7) organizowanie przedstawień teatralnych i projekcji filmów,
8) organizowanie imprez kulturalno – rekreacyjno – ruchowych promujących zdrowy, bezpieczny i aktywny styl życia.

3. LOK może pobierać opłatę za wykonywanie zadań, o których mowa w ust 2, a wpływy przeznaczyć na cele statutowe.

Rozdział III
Organy zarządzające i doradcze w LOK i sposób ich powoływania

§ 8

1. Lubartowskim Ośrodkiem Kultury w Lubartowie zarządza i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor.
2. Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie oraz odpowiada za całokształt jego działalności statutowej.
3. Do zadań dyrektora należy:
1) kierowanie działalnością LOK,
2) prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującym prawem i tworzenie warunków do realizacji zadań w nim określonych, 3) nadzór nad mieniem i środkami finansowymi,
4) wydawanie regulaminów i zarządzeń w trybie określonym w odrębnych przepisach,
5) przedstawianie Burmistrzowi Miasta Lubartów projektów budżetów oraz sprawozdań finansowych i merytorycznych z prowadzonej działalności za rok miniony,
6) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę, w stosunku do pracowników zatrudnionych w LOK,
7) powoływanie i odwoływanie redaktora naczelnego wydawnictwa wydawanego przez LOK,
8) ustalanie rocznego programu działalności LOK, obejmującego najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.

§ 9

1. Dyrektora LOK powołuje na czas określony lub nieokreślony i odwołuje ze stanowiska Burmistrz Miasta Lubartów w trybie określonym w art. 15 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Burmistrz Miasta Lubartów.
3. Burmistrz Miasta Lubartów w drodze zarządzenia ustala organizację i tryb przeprowadzenia konkursu, powołuje członków komisji konkursowej i ustala ich zadania.
4. Dyrektor i pracownicy LOK powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem
jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 26, poz. 234 z późniejszymi zmianami).
5. Wynagrodzenie dyrektora ustala Burmistrz Miasta Lubartów.

§ 10

Czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę w stosunku do dyrektora LOK wykonuje Burmistrz Miasta Lubartów.

§ 11

Organizację wewnętrzną LOK określa regulamin organizacyjny, nadany przez dyrektora LOK, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Lubartów oraz działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 12

1. Przy LOK może być powołana Rada Artystyczno – Programowa jako organ opiniodawczy i doradczy.
2. Rada Artystyczno – Programowa liczy od 4 do 7 członków.
3. Członków Rady powołuje Burmistrz Miasta Lubartów na wniosek dyrektora, na okres 4 lat.
4. W skład Rady Artystyczno – Programowa mogą wchodzić osoby reprezentujące LOK, środowisko naukowe z dziedziny kultury i twórców ludowych.
5. Zadaniem Rady Artystyczno – Programowej jest opiniowanie programów i planów działalności LOK, oraz innych działań dyrektora.

Rozdział IV
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej, w tym sposób pozyskiwania środków finansowych

§ 13

1. LOK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określanych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej LOK, jest plan działalności LOK z uwzględnieniem dotacji organizatora. 3. Plan finansowy LOK zawiera w zależności od potrzeb:
1) plan usług.
2) plan przychodów i kosztów.
3) plan remontów i konserwacji środków trwałych.
4) plan inwestycji, w tym inwestycji kapitałowych.

§ 14

1. LOK otrzymuje z budżetu miasta Lubartów corocznie dotacje na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności.
2. Niezależnie od ust. 1, LOK może uzyskiwać środki finansowe (pochodzące) z:
1) wpływów, o których mowa w § 7 ust 3 i § 18.
2) dotacji z budżetu państwa na wykonywanie zadań objętych mecenatem państwa w ramach realizacji programów ministra do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
3) wpływów z najmu i dzierżawy mienia.
4) spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych.
5) innych źródeł.

§ 15

W przypadku powstania wynikającego z ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 roku, Nr 76, poz. 94 z późn. zm.) obowiązku badania sprawozdania finansowego – wyboru biegłego rewidenta dokonuje Burmistrz Miasta Lubartów.

§ 16

1. Dyrektor LOK zgodnie z art. 197 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), przedstawia Burmistrzowi Miasta w terminie do dnia:
1) 31 lipca roku budżetowego – informację o przebiegu wykonania planu finansowego LOK za pierwsze półrocze, uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych.
2) 28 lutego roku następującego po roku budżetowym – sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego LOK.
2. Dyrektor LOK sporządza roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 45 ust 1 ustawy o rachunkowości, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je Burmistrzowi Miasta do zatwierdzenia.
3. Burmistrz Miasta zatwierdza sprawozdanie finansowe, o którym mowa
w ust. 2 w drodze zarządzenia nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

§ 17

W LOK tworzy się zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział V
Postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna

§ 18

1. LOK może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach w zakresie:
1) działalności usługowej, marketingowej, konsultingowej.
2) działalności szkoleniowej, reklamowej i promocyjnej.
3) działalności wydawniczej i publikacyjnej.
4) działalności plastycznej.
5) usługi ksero.

6) najem lokali.
7) organizacji konferencji, szkoleń, prelekcji, warsztatów.
2. Wysokość cen za świadczone usługi i wydawnictwa ustala dyrektor.
3. Dochód z działalności gospodarczej może być przeznaczony wyłącznie na realizację zadań statutowych.

Rozdział VI
Zasady dokonywania zmian statutowych

§ 19

Zmiany statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.