Klub Senior+

Wzrost liczby seniorów wymaga podejmowania działań mających na celu wprowadzanie ułatwień dla ich funkcjonowania w społeczeństwie, a także stworzenie nowej oferty edukacyjno-szkoleniowej ukierunkowanej na tę grupę docelową.
W związku z tym, w Lubartowskim Ośrodku Kultury powstaje Klub „Senior+”.

Plakat informacyjny w wersji pdf: Informacja o projekcie

Informacje praktyczne

Wzrost liczby seniorów wymaga podejmowania działań mających na celu wprowadzanie ułatwień dla ich funkcjonowania w społeczeństwie, a także stworzenie nowej oferty edukacyjno-szkoleniowej ukierunkowanej na tę grupę docelową.
W związku z tym, w Lubartowskim Ośrodku Kultury powstał Klub „Senior+”.

Projekt skierowany jest do osób, które ukończyły 60 lat, zamieszkujących teren Miasta Lubartów.
Uczestnikami docelowo będzie 30 osób, w tym 20 kobiet i 10 mężczyzn:
– osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osoby starsze,
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby niesamodzielne,
– osoby z niskimi dochodami.

Głównymi zadaniami Klubu „Senior+” jest integracja, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych, edukacja oraz upowszechnianie zdrowego stylu życia.

Wśród zajęć, które będą odbywać się w miłej, rodzinnej atmosferze, znajdują się następujące formy wsparcia:

→ Kultura fizyczna – ćwiczenia ruchowe pozwalające pobudzić aktywność rodzinną celem utrzymania dobrej kondycji, w tym m.in.: gimnastyka, pilates, fitness, zumba, nordic walking, zajęcia z samoobrony oraz dietetyka.
→ Czas wolny – zadanie, w ramach którego będą odbywać się zajęcia z rękodzieła, warsztaty artystyczno-malarskie, nauka gry na instrumentach, kurs florystyczny.
→ Poradnictwo psychologiczne mające na celu m.in. wzmocnienie samooceny, naukę asertywności wobec innych osób, motywację do rozwoju osobistego.
→ Twoje zdrowie, obejmujące m.in. edukację zdrowotną oraz biblioterapię, filmoterapię i muzykoterapię.
→ Edukacja i kultura, czyli zadanie łączące ze sobą współczesność i historię. W ramach zadania znajdą się zajęcia informatyczne, zajęcia historyczno-edukacyjne oraz wyjazdy kulturowe.

Rekrutacja do Klubu jest trójetapowa.
Pierwszym etapem jest wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych. Następnie zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna, która zweryfikuje spełnienie kryteriów formalnych.

Docelowo w Klubie „Senior+” przewidziane jest 30 miejsc, w tym również dla osób niepełnosprawnych.

Zajęcia rozpoczną się w styczniu 2019 r. w Lubartowskim Ośrodku Kultury i potrwają do końca 2020 roku.

Realizacja projektu przyczyniła się do ograniczenia barier wynikających z wykluczenia społecznego spowodowanego podeszłym wiekiem, niepełnosprawnością i niesamodzielnością.

Ostatnio dodane: