Konkurs „Zielono Wokół Mnie” – zgłoszenia do środy

Konkurs „Zielono Wokół Mnie” – zgłoszenia do środy

8 lipca 2022

Lubartowski Ośrodek Kultury zaprasza do II edycji konkursu „ZIELONO WOKÓŁ MNIE – NAJPIĘKNIEJSZY BALKON I OGRÓD” –  Miasta i Gminy  Lubartów  2022 r .

Regulamin:

1. Organizator Konkursu

Lubartowski Ośrodek Kultury

2. Cel konkursu

  • Propagowanie idei upiększania Miasta i Gminy Lubartów poprzez podnoszenie walorów estetycznych przestrzeni. – Aspekt ekologiczny, w tym zwrócenie uwagi na fakt, jak wiele funkcji pełni w mieście przyroda.
  • Wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszych aranżacji w kategorii ogrodów oraz balkonów
  • Promocja zielonej postawy, pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających pozytywny wpływ na podniesienie wyglądu oraz estetyki Miasta i Gminy Lubartów.
  • Promocja Miasta i Gminy Lubartów.

3. Kategorie Konkursu
Komisja konkursowa wyłoni najładniejsze aranżacje w następujących kategoriach:
a) Najpiękniejszy balkon 2022 r. b) Najpiękniejszy ogród 2022 r. oraz wyróżnienia w kategorii Ekologia.
Etap I
Zgłoszenie uczestnictwa. Zdjęcia własnoręcznie zaaranżowanej zielonej przestrzeni wraz z podpisaną Kartą zgłoszenia należy przesłać na maila: [email protected] wpisując w temacie: zgłoszenie konkursowe – balkon i ogród 2022 r.
Etap II
Formalna ocena Zgłoszeń. Wyłonienie przez Komisję konkursową z prawidłowo zgłoszonych aranżacji 5 balkonów i 5 ogrodów. Bezpośrednia wizyta Komisji konkursowej i dalsza ocena.
Etap III
Wyłonienie 3 aranżacji w każdej z kategorii oraz Wyróżnienia w kategorii Ekologia.

4. Terminy
Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie można przesyłać od 20.05.2022 r. do 13.07.2022 r.
Bezpośrednia wizyta nastąpi w terminie od 14.07.2022 r. do 22.07.2022 r.
Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 24.07.2022 r.

5. Tryb zgłaszania
Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie skanu bądź zdjęcia podpisanej Karty zgłoszenia znajdującej się na stronie www.loklubartow.pl wraz z dokumentacją fotograficzną (w ilości od 3 do
6 zdjęć). Zdjęcia powinny przedstawiać własnoręcznie wykonaną aranżację balkonu bądź ogródka. Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń mija 13.07.2022 roku o godz. 24:00. Zdjęcia powinny przedstawiać najatrakcyjniejsze elementy ogrodu lub balkonu, które poddane zostaną ocenie Komisji konkursowej. Plik nie powinien przekraczać 6 MB.

6. Warunki udziału
Dla uproszczenia określenie ogród/balkon w dalszej części zostało zamienione na słowo „Obiekt”.
1. W Konkursie mogą brać udział wszyscy właściciele Obiektów położonych przy domach jednorodzinnych, wielorodzinnych, blokach mieszkalnych, wspólnotach mieszkaniowych oraz innych obiektach prywatnych i użyteczności publicznej położonych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Lubartów.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu: a) jedną autorską aranżację balkonu wykonaną w 2022 roku b) jedną autorską aranżację ogródka wykonaną w 2022 roku
3. W celu przeprowadzenia wizytacji i oceny zgłoszonego balkonu bądź ogrodu Właściciel Obiektu, w ramach udziału w II etapie Konkursu, umożliwi Komisji Konkursowej dostęp na jego teren. Wizytacja odbędzie się w terminie 14-22.07.2022 roku.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji konkursowej i ich rodziny oraz pracownicy i rodzina Organizatora.
5. Przystępując do Konkursu Uczestnik przyjmuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu, w tym na publikację imienia i nazwiska z miejscem zamieszkania oraz zdjęć zwycięskiego bądź wyróżnionego Obiektu i przekazanie nieodpłatnie praw autorskich do nich na rzecz Organizatora Konkursu.

7. Sposób realizacji Konkursu
Wybierając laureatów Konkursu Komisja weźmie pod uwagę dobór i ilość gatunków roślin, ich kompozycje, kolorystykę, ogólny wyraz estetyczny Obiektu, innowacyjność rozwiązań, funkcjonalność, ekologiczne rozwiązania, dostosowanie do otaczającego środowiska oraz stopień pielęgnacji. Komisja Konkursowa oceni ogrody i balkony, detale ogrodowe i zagospodarowanie terenu przed posesją. Ponadto dokona przeglądu i oceny Obiektów oraz dokumentacji pod względem zgodności z Regulaminem. Komisja oceniać będzie wizerunek Obiektu ze zdjęć, oraz dokona oględzin zgłoszonych Obiektów, które zakwalifikują się do II etapu.
Kolejność miejsc będzie wynikała z punktacji przyznanej przez Komisję konkursową. Decyzja Komisji jest ostateczna. Komisja może nie przyznać Wyróżnienia.

8. Nagrody
1. Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatorów i Partnerów oraz dyplomy uczestnictwa w Konkursie.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi 24.07.2022 roku poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Organizatora. Laureaci Konkursu zostaną dodatkowo poinformowani o wynikach pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
3. Zdjęcia zwycięskich oraz wyróżnionych Obiektów znajdą się m.in. na łamach Tygodnika „Lubartowiak”, Lubartów24 oraz profilach społecznościowych i stronie internetowej Organizatora.
4. Nagrody, które nie zostaną odebrane do dwóch tygodni od momentu Ogłoszenia wyników -wrócą do puli nagród Organizatora.
5. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma drogą mailową zaproszenie po odbiór „pakietu remontowego plus” przekazane przez Sponsora Głównego sklep Obi Lublin ul. Zwycięska 6.

9. Postanowienia końcowe
1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację załączonych do Zgłoszenia zdjęć we wszelkiego rodzaju w mediach i materiałach promocyjnych.
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku uczestnika w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Konkursu oraz na stronach internetowych i w materiałach multimedialnych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach podanych w Regulaminie.
4. Komisja konkursowa może zdecydować o zmianie sposobu rozstrzygnięcia Konkursu.
5. Koszty przygotowania do udziału w Konkursie ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.

Karta zgłoszenia – do wydruku i wypełnienia

Regulamin_2022 – wersja pdf

logo

Lubartowski Ośrodek Kultury

Oficjalny serwis internetowy

Kontakt

Adres: Rynek II 1, 21 - 100 Lubartów
Telefon: 81 855 22 42
Telefon/Fax: 81 854 56 29
E-mail: [email protected]
NIP: 714 – 13 – 61 – 519
REGON: 000284977