Regulamin Kino Samochodowe pod Gwiazdami

§ 1

1. Regulamin obowiązuje Uczestników wydarzenia – Kino samochodowe w Lubartowie.
2. Organizatorem wydarzenia jest Lubartowski Ośrodek Kultury.
3. Regulamin jest dostępny na stronie www.loklubartow.pl oraz na portalu Facebook na profilu wydarzenia.
4. Uczestnictwo w wydarzeniu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu a także
zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.
5. Wydarzenie to projekcja filmu na wolnym powietrzu, w lokalizacji wskazanej przez
Organizatora tj. Parking przy Mosir Lubartów (wjazd możliwy od ul. Bolesława Mucharskiego).
6.Opłata za udział w wydarzeniu wynosi 20 zł od samochodu. Bilety można nabywać za pośrednictwem strony www.ekobilet.pl/kinolewart oraz bezpośrednio przed rozpoczęciem wydarzenia przy wjeździe na teren parkingu Mosir Lubartów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oraz organizacji projekcji okolicznościowych i bezpłatnych.

§ 2

1. Wydarzenie odbywać się będzie cyklicznie w piątki przez okres wakacji, począwszy od 19.06.2020 w godzinach od 21.00 do zakończenia emisji filmu.
2. Wjazd na wydarzenie możliwy jest od ul. Bolesława Mucharskiego od godz. 20.15.
3. Liczba miejsc dla Uczestników jest ograniczona i wynosi 56 pojazdów. Przez pojazd Organizator rozumie samochody osobowe. Inne pojazdy o niestandardowych wymiarach/wyposażeniu mogą nie zostać wpuszczone na teren wydarzenia. Decydować będzie kolejność przybycia na miejsce projekcji.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu wydarzenia, repertuaru, a w uzasadnionym przypadku do odwołania lub przerwania wydarzenia.
5. Wszyscy Uczestnicy biorą udział w wydarzeniu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich udział w wydarzeniu możliwy jest jedynie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 3

1. Podczas wydarzenia w imieniu Organizatora nad bezpieczeństwem i przestrzeganiem zapisów niniejszego regulaminu czuwać będą osoby upoważnione przez Organizatora (obsługa wydarzenia).
2. Uczestnicy wydarzenia mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi wydarzenia.
Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze wydarzenia bezpośrednio w trakcie jego trwania. W szczególności Organizator upoważnia obsługę wydarzenia do wskazywania poszczególnym pojazdom dokładnej lokalizacji pojazdu na terenie wydarzenia, w taki sposób by dany pojazd nie utrudniał udziału w wydarzeniu innym Uczestnikom.
3. Uczestnicy wydarzenia nie mogą opuszczać pojazdu przez cały czas trwania projekcji jak również przed i po jej zakończeniu, równocześnie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres, w którym będą mieli uchylone okno w pojeździe.
4. Podczas wydarzenia obowiązuje zakaz głośnego zachowania, zakaz spożywania alkoholu i innych substancji odurzających, zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających nie będą wpuszczane na teren wydarzenia.
5. Uczestnik wydarzenia naruszający zasady Regulaminu, może zostać usunięty z terenu wydarzenia.
6. Uczestnik jest obowiązany do pozostania na trenie wydarzenia do czasu zakończenia emisji filmu.
7. Jeśli Uczestnik zdecyduje się opuścić miejsce wydarzenia w trakcie trwania emisji filmu, nie będzie ponownie wpuszczony na jego Teren.
8. Uczestnik zobowiązany jest do wyłączenia pracy silnika po ustawieniu pojazdu na miejscu parkingowym i obowiązkowo zobowiązany jest do pozostawienia pojazdu na tzw. „biegu” z wyłączonymi światłami samochodowymi (brak możliwości pozostawienia pojazdu na tzw. „biegu jałowym – luzie”) .
9. Wszystkie nie wymienione w Regulaminie obostrzenia, możliwe są tylko i wyłącznie za zgodą Organizatora.
10. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć na potrzeby promocyjne kina letniego. Uczestnictwo w Wydarzeniu skutkuje wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w mediach elektronicznych, drukowanych i społecznościowych.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania wydarzenia, za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników jak również szkody poczynione przez Uczestnika podczas pobytu w Wydarzeniu.
12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2020r.