Wielkanocne tradycje i obyczaje – konkurs na kartkę świąteczną

Wielkanocne tradycje i obyczaje – konkurs na kartkę świąteczną

19 lutego 2024

Zapraszamy do udziału w świątecznym konkursie plastycznym. Przedmiotem konkursu jest wykonanie kartki wielkanocnej.  Szczegóły w regulaminie.

Regulamin Konkursu Plastycznego
KARTKA – WIELKANOCNE TRADYCJE I OBYCZAJE

§ 1 Organizator
1. Organizatorem konkursu jest Lubartowski Ośrodek Kultury, z siedzibą przy ul. Rynek II 1, 21-100 Lubartów, tel. 81 8552242,

§ 2 Cele konkursu
1. Głównymi celami konkursu są:
– pobudzanie aktywności twórczej i artystycznej wśród dzieci i młodzieży
– pogłębianie wiedzy na temat tradycji związanych ze świętami
– podtrzymywanie tradycji wielkanocnych
–  promowanie młodych talentów
o wymiana doświadczeń z zakresu technik plastycznych

§ 3 Kategorie wiekowe uczestników konkursu
1. Konkurs jest podzielony na trzy kategorie wiekowe:
– Dzieci z przedszkoli miejskich i przedszkoli niepublicznych oraz dzieci z oddziałów zerowych znajdujących się w szkołach podstawowych
– Uczniowie klas I – III szkół podstawowych
– Uczniowie klas IV -VIII szkół podstawowych

§ 4 Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych z terenu miasta i powiatu lubartowskiego
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie kartki wielkanocnej
3. Format prac: A5 (bez koperty, można wpisać życzenia odpowiednie dla osoby starszej, chorej, samotnej)
4. Technika dowolna (farby, kredki, ołówek, wycinanka itd.)
5. Uczestnik może zgłosić tylko jedną samodzielnie przygotowaną kartkę
6. Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia.
7. Do wielkanocnej kartki prosimy o dołączenie informacji : imię i nazwisko autora, wiek, szkoła, klasa, nauczyciel/instruktor/opiekun/telefon/ DRUKOWANYMI LITERAMI

§ 5 Kryteria oceny
1.Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która w swojej ocenie będzie uwzględniać:
– elementy związane z polskimi zwyczajami i tradycjami wielkanocnymi
– poziom artystyczny wykonanej pracy
– oryginalność
– pomysłowość
– estetykę wykonania

§ 6 Termin i miejsce dostarczenia prac
1. Uczestnicy składają wykonane prace do sekretariatu Lubartowskiego Ośrodka Kultury, ul. Rynek II 1, w nieprzekraczalnym terminie do 11 marca 2024 roku do godziny16:00.
2. Pracę należy opatrzyć metryczką i oświadczeniem (załącznik do Regulaminu) podpisanym przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Prace niepodpisane nie będą brały udziału w konkursie.

§ 7 Nagrody
1. Jury konkursu przyzna nagrody i wyróżnienia autorom najciekawszych prac konkursowych.
2. Organizator przewiduje dyplomy i nagrody dla zwycięzców oraz wyróżnienia, w każdej kategorii wiekowej

§ 8 Wyniki konkursu
1. Ogłoszenie wyników oraz informacja o terminie uroczystego podsumowania konkursu zostaną zamieszczone za pośrednictwem strony internetowej organizatora: https://loklubartow.pl w dniu: 18 marzec 2024 roku
2. INFORMACJA DLA LAUREATÓW:
warunkiem otrzymania dyplomu oraz przyznanej nagrody jest udział w uroczystym podsumowaniu konkursu

§ 9 Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie się do konkursu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na publikację wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem, klasą/grupą, nazwą placówki zwycięzców.
2. Konkurs przeznaczony jest dla placówek z terenu miasta i powiatu lubartowskiego
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu lub odwołania konkursu w przypadku okoliczności losowych.
4. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać kontaktując się z organizatorem pod adresem: Lubartowski Ośrodek Kultury, ul. Rynek II 1, tel. 81 8552242. Szczegółowych informacji udziela sekretariat oraz główny instruktor Ewa Wojciechewicz.
5. Regulamin Konkursu KARTKA – WIELKANOCNE TRADYCJE I OBYCZAJE
wchodzi w życie od dnia opublikowania na stronie organizatora i obowiązuje do dnia ogłoszenia wyników konkursu.
6. Prac konkursowych nie zwracamy.
7. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

UWAGI: Prac konkursowych nie zwracamy. Kartki przekazane zostaną do Domu Pomocy dla Dorosłych Zgromadzenia sióstr Felicjanek w Jadwinowie
Zapraszamy

regulamin konkursu 

karta konkursowa

logo

Lubartowski Ośrodek Kultury

Oficjalny serwis internetowy

Kontakt

Adres: Rynek II 1, 21 - 100 Lubartów
Telefon: 81 855 22 42
Telefon/Fax: 81 854 56 29
E-mail: [email protected]
NIP: 714 – 13 – 61 – 519
REGON: 000284977