KONKURS „ZIELONO WOKÓŁ MNIE – NAJPIĘKNIEJSZY BALKON I OGRÓD”

KONKURS „ZIELONO WOKÓŁ MNIE – NAJPIĘKNIEJSZY BALKON I OGRÓD”

8 czerwca 2021

REGULAMIN

KONKURS „ZIELONO WOKÓŁ MNIE – NAJPIĘKNIEJSZY BALKON I OGRÓD”

 1. Organizator Konkursu Lubartowski Ośrodek Kultury
 1. Cel Konkursu

Propagowanie idei upiększania Miasta i Gminy Lubartów poprzez podnoszenie walorów estetycznych przestrzeni.

Aspekt ekologiczny, w tym zwrócenie uwagi na fakt, jak wiele funkcji pełni w mieście przyroda. Wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszych aranżacji w kategorii ogrodów oraz balkonów z terenu Miasta i Gminy Lubartów.

Promocja zielonej postawy, pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających pozytywny wpływ na podniesienie wyglądu oraz estetyki Miasta i Gminy Lubartów. Promocja Miasta i Gminy Lubartów.

3. Kategorie Konkursu

Komisja konkursowa wyłoni najładniejsze aranżacje w następujących kategoriach:

 1. Najpiękniejszy balkon 2021 r.
 1. Najpiękniejszy ogród 2021 r.

Etap I

Zgłoszenie uczestnictwa. Zdjęcia własnoręcznie zaaranżowanej zielonej przestrzeni wraz z podpisaną Kartą zgłoszenia należy przesłać na maila: [email protected] wpisując w temacie: zgłoszenie konkursowe – balkon i ogród 2021 r.

Etap II

Formalna ocena Zgłoszeń. Wyłonienie przez Komisję konkursową z prawidłowo zgłoszonych aranżacji 5 balkonów i 5 ogrodów. Bezpośrednia wizyta Komisji konkursowej i dalsza ocena.

Etap III

Wyłonienie 3 aranżacji w każdej z kategorii oraz Wyróżnienia w kategorii Ekologia.

4. Terminy

Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie można przesyłać od 27.04.2021 r. do 11.07.2021 r.

Bezpośrednia wizyta nastąpi w terminie od 19 .07.2021 r. do 22.07.2021 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 24.07.2021 r.

5. Tryb zgłaszania

Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie skanu bądź zdjęcia podpisanej Karty zgłoszenia znajdującej się na stronie www.loklubartow.pl wraz z dokumentacją fotograficzną (w ilości od 2 do 5 zdjęć). Zdjęcia powinny przedstawiać własnoręcznie wykonaną aranżację balkonu bądź ogródka. Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń mija 11.07.2021 roku o godz. 24:00. Zdjęcia powinny przedstawiać najatrakcyjniejsze elementy ogrodu lub balkonu, które poddane zostaną ocenie Komisji konkursowej. Plik nie powinien przekraczać 6 MB.

6. Warunki udziału

Dla uproszczenia określenie ogród/balkon w dalszej części zostało zamienione na słowo „Obiekt”.

 1. W Konkursie mogą brać udział wszyscy właściciele Obiektów położonych przy domach jednorodzinnych, wielorodzinnych, blokach mieszkalnych, wspólnotach mieszkaniowych oraz innych obiektach prywatnych i użyteczności publicznej położonych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Lubartów.

 1. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu:
 1. jedną autorską aranżację balkonu wykonaną w 2021 roku
 1. jedną autorską aranżację ogródka wykonaną w 2021 roku
 1. W celu przeprowadzenia wizytacji i oceny zgłoszonego balkonu bądź ogrodu Właściciel Obiektu, w ramach udziału w II etapie Konkursu, umożliwi Komisji Konkursowej dostęp na jego teren. Wizytacja odbędzie się w terminie 19-22.07.2021 roku, z zachowaniem wymaganych środków ostrożności.
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji konkursowej i ich rodziny.
 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik przyjmuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu, w tym na publikację imienia i nazwiska z miejscem zamieszkania oraz zdjęć zwycięskiego bądź wyróżnionego Obiektu i przekazanie nieodpłatnie praw autorskich do nich na rzecz Organizatora Konkursu.

7. Sposób realizacji Konkursu

Wybierając laureatów Konkursu Komisja weźmie pod uwagę dobór i ilość gatunków roślin, ich kompozycje, kolorystykę, ogólny wyraz estetyczny Obiektu, innowacyjność rozwiązań, funkcjonalność, ekologiczne rozwiązania, dostosowanie do otaczającego środowiska oraz stopień pielęgnacji.

Komisja Konkursowa oceni ogrody i balkony, detale ogrodowe i zagospodarowanie terenu przed posesją. Ponadto dokona przeglądu i oceny Obiektów oraz dokumentacji pod względem zgodności z Regulaminem. Komisja oceniać będzie wizerunek Obiektu ze zdjęć, oraz dokona oględzin zgłoszonych Obiektów, które zakwalifikują się do II etapu.

Kolejność miejsc będzie wynikała z punktacji przyznanej przez Komisję konkursową. Decyzja Komisji jest ostateczna. Komisja może nie przyznać Wyróżnienia.

8. Nagrody

 1. Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatorów i Partnerów oraz dyplomy uczestnictwa w Konkursie.
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi 24.07.2021 roku poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Organizatora. Laureaci Konkursu zostaną dodatkowo poinformowani o wynikach pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 3. Zdjęcia zwycięskich oraz wyróżnionych Obiektów znajdą się m.in. na łamach Tygodnika „Lubartowiak” oraz profilach społecznościowych i stronie internetowej Organizatora.
 4. Nagrody, które nie zostaną odebrane do dwóch tygodni od momentu Ogłoszenia wyników – wrócą do puli nagród Organizatora.

Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację załączonych do Zgłoszenia zdjęć we wszelkiego rodzaju w mediach i materiałach promocyjnych.
 2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku uczestnika w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Konkursu oraz na stronach internetowych i w materiałach multimedialnych.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach podanych w Regulaminie.
 1. Komisja konkursowa może zdecydować o zmianie sposobu rozstrzygnięcia Konkursu.
 1. Koszty przygotowania do udziału w Konkursie ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.

Organizatorzy

 

 

załączniki:

regulamin

konkursBiOkarta

logo

Lubartowski Ośrodek Kultury

Oficjalny serwis internetowy

Kontakt

Adres: Rynek II 1, 21 - 100 Lubartów
Telefon: 81 855 22 42
Telefon/Fax: 81 854 56 29
E-mail: [email protected]
NIP: 714 – 13 – 61 – 519
REGON: 000284977