Lubartów w wiosennym kadrze

Lubartów w wiosennym kadrze

1 maja 2021

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym

Regulamin Konkursu Fotograficznego pn. „Lubartów w wiosennym kadrze”

Organizatorem Konkursu jest Lubartowski Ośrodek Kultury, znajdujący się przy ul. Rynek II 1, 21-100 Lubartów. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Celem Konkursu jest:

– upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,
– propagowanie wśród dzieci i młodzieży twórczej postawy,

– rozwijanie u dzieci i młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania,

– promocja Miasta Lubartów.

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu powiatu lubartowskiego.

Przesłanie zdjęć na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i oświadczeniem, że fotografie zostały wykonane osobiście.

1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie ukazujące Lubartów w wiosennym kadrze. Może to być ulubione miejsce, fragment architektury, pejzaż z Wieprzem w tle.

2. Zdjęcia należy publikować pod postem konkursowym, opublikowanym 19.04.2021 r. o godz. 14:00, na profilu FB Lubartowskiego Ośrodka Kultury.

3. Opublikowane zdjęcie pod postem na FB należy, w jakości nadającej się do druku, przesłać na adres e-mail: [email protected] wraz z informacją o miejscu zrobienia fotografii. W tytule maila należy podać: imię, nazwisko, nazwę konkursu oraz dołączyć wypełnioną i podpisaną zgodę RODO >> RODO-UNIVERSAL.pdf (loklubartow.pl) <<

4. Fotografie mogą być wykonane w poziomie bądź pionie, kolorowe, czarno-białe bądź w sepii, o wysokiej rozdzielczości. Nie będą akceptowane prace, z których elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej oraz prace o niskiej jakości technicznej nienadające się do druku.

5. Ponadto z Konkursu zostają wyłączone prace, które zostały wcześniej publikowane, wystawiane oraz nagradzane.

6. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanej fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora.

7. Termin zgłaszania zdjęć mija 09.05.2021 r. Za datę zgłoszenia uważa się datę publikacji zdjęcia pod postem konkursowym oraz przesłanie fotografii na maila. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

8. Oceny fotografii oraz przyznanie nagród Jury dokona w dniach 10.05. – 13.05.2021 r.

9. Laureaci zostaną wyłonieni 13.05.2021 r. Decyzja Jury jest ostateczna i wiążąca. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex-equo.

10. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Organizatora www.loklubartow.pl w dniu 13.05.2021 r.

11. Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają wydruki swoich fotografii w dużym formacie oraz nagrody rzeczowe i dyplomy. Zostanie przyznane wyróżnienie dla zdjęcia, które otrzyma najwięcej polubień pod postem konkursowym.

12. O wynikach Konkursu Laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową bądź telefoniczną.

13. Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na jego nieodpłatne wykorzystywanie do promocji, publikowania, umieszczania na stronach internetowych oraz mediach społecznościowych i wykorzystywania w innej formie – podając dane autora (imię i nazwisko) przez Organizatora Konkursu.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na danych pochodzących ze zgłoszeń od Uczestników.

15. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

>>>>> link do prezentacji zdjęć https://www.facebook.com/LubartowskiOsrodekKultury/photos/a.405060592840076/4273867215959375/?type=3&theater

konkurs_foto_wiosna_druk

logo

Lubartowski Ośrodek Kultury

Oficjalny serwis internetowy

Kontakt

Adres: Rynek II 1, 21 - 100 Lubartów
Telefon: 81 855 22 42
Telefon/Fax: 81 854 56 29
E-mail: [email protected]
NIP: 714 – 13 – 61 – 519
REGON: 000284977