Deklaracja zgodności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Lubartowskiego Ośrodka Kultury

Lubartowski Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Lubartowskiego Ośrodka Kultury.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Radosław Ozonek.
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: 818554568

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: dyrektor Lubartowskiego Ośrodka Kultury
 • Adres: ul. Rynek II / 1
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: 818552242

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna Lubartowskiego Ośrodka Kultury w Lubartowie

 

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku Lubartowskiego Ośrodka Kultury w Lubartowie prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne z przedsionkiem. Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich, a także rodzice z wózkami dziecięcymi wchodzą przez szerokie drzwi ewakuacyjne. Wejście usytuowane jest na poziomie ziemi, dzięki czemu nie są konieczny podjazd dla wózków inwalidzkich. W przedsionku przy drzwiach znajduje się dzwonek dostosowany wysokością dla osoby siedzącej na wózku, za pomocą którego można wezwać pracownika.

Po wejściu do budynku wszystkie osoby kontrolowane są przez pracowników pod kątem wymogów sanitarnych COVID-19 (procedury opisane są w oddzielnym dokumencie). Do kontroli wykorzystywany jest: termometr bezdotykowy i ocena pracownika.

 

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Z holu głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Na parterze jest to: sekretariat, sale zajęć, kuchnia, szatnia oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na pierwsze piętro, gdzie znajdują się Sala kinowa oraz toalety dla osób niepełnosprawnych prowadzą schody z poręczą oraz winda osobowa. Na poziom piwnicy, gdzie znajdują się sale zajęć oraz toalety dla niepełnosprawnych prowadzą schody z poręczą oraz winda osobowa. W kabinie windy osobowej zamontowane są moduły dźwiękowe oraz nakładki braille´a na wewnętrznych panelach sterujących windami.

Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Na każdej kondygnacji znajdują się ubikacje dla osób niepełnosprawnych.

 1. Opis dostosowań (pochylni, platform, informacji głosowych,miejsc parkingowych).

Przed budynkiem Lubartowskiego Ośrodka Kultury w Lubartowie jest zakaz parkowania (od strony placu). Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych jest z tyłu budynku przy ul. Rynek II gdzie znajdują się miejsca parkingowe w tym wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, a tym samym także do budynku Lubartowskiego Ośrodka Kultury w Lubartowie. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Lubartowskiego Ośrodka Kultury w Lubartowie z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku Lubartowskiego Ośrodka Kultury w Lubartowie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.